fbpx

Nowa Lewica

image_intro_alt

Projekty ustaw i uchwał wniesione przez KKP Lewicaod dnia 1 września 2020 r. do 15 grudnia 2020 r.

Projekty ustaw i uchwał wniesione przez Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Razem, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna Roberta Biedronia) od dnia 1 września 2020 r. do 15 grudnia 2020 r.

1. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

W stanie epidemii pracodawca może obniżyć wymiar czasu pracy i wynagrodzenie pracownika. Powoduje to, że wysokość zasiłku macierzyńskiego wypłacanego osobom, którym czasowo, w stanie epidemii, obniżono wymiar czasu pracy i wynagrodzenie, jest niższa. Projekt znosi tę zasadę. Przewiduje on, że podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi wynagrodzenie ustalone dla wymiaru czasu pracy obowiązujące przed jego obniżeniem.

Przedstawiciel wnioskodawców: Katarzyna Kotula (Wiosna)

Czytaj projekt tu!

2. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

1 października 2020 r. miały wejść w życie przepisy wprowadzające obowiązek łącznego raportowania JPK_VAT z deklaracją VAT. Obowiązek ten łączy się z koniecznością podjęcia przez poszczególnych płatników VAT szeregu czynności dostosowawczych, a w konsekwencji – poniesienia określonych nakładów organizacyjnych, kadrowych i finansowych. Projekt zakładał przesunięcie terminu wejścia w życie tych obowiązków na pierwszy dzień miesiąca następującego po dniu odwołania stanu epidemii.

Przedstawiciel wnioskodawców: Dariusz Wieczorek (Nowa Lewica)

Czytaj projekt tu!

3. Poselski projekt ustawy o Rzeczniku Praw Zwierząt

Projekt przewiduje powołanie nowego organu ochrony prawa – Rzecznika Praw Zwierząt. Będzie to pierwszy, niezależny i finansowany z budżetu państwa organ władzy publicznej stojący na straży dobrostanu zwierząt. Do jego zadań należeć będzie m.in. przeprowadzanie kontroli we wszystkich podmiotach zajmujących się zwierzętami i występowanie w sprawach sądowych. Rzecznik będzie powoływany przez Sejm na 5-letnią kadencję. Będzie on miał w zakresie ochrony dobrostanu zwierząt zbliżone kompetencje do kompetencji Rzecznika Praw Obywatelskich.

Przedstawiciel wnioskodawców: Beata Maciejewska (Wiosna)

Czytaj projekt tu!

4. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze

Projekt przewiduje ponowne rozdzielenie urzędu Ministra Sprawiedliwości oraz Prokuratora Generalnego. Zakłada on, że Prokurator Generalny będzie organem niezależnym, podporządkowanym wyłącznie Sejmowi. Zostanie on powołany przez Sejm większością ⅗ głosów za zgodą Senatu spośród kandydatów zgłoszonych przez kluby parlamentarne, samorządy adwokatów i radców prawnych oraz Radę Naukową Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Prokurator Generalny będzie cieszył się gwarancjami niezależności: immunitetem, zakazem wykonywania innych zajęć zarobkowych oraz przynależności do partii politycznych i związków zawodowych, a także – zakazem odwołania przed upływem 5-letniej kadencji poza przypadkami ściśle wskazanymi w ustawie.

Przedstawiciel wnioskodawców: Anna Maria Żukowska (Nowa Lewica)

Czytaj projekt tu!

5. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji

Obecnie policjanci muszą nosić znak identyfikacji imiennej (pierwsza litera imienia i nazwisko) zawsze, gdy poruszają się w mundurze, z wyjątkiem przypadków, gdy występują w pododdziale zwartym, kompanii reprezentacyjnej Policji i kompanii honorowej Policji. Aktualnie policjanci bardzo często, w szczególności podczas akcji o charakterze politycznym, nie noszą znaków identyfikacji imiennej, uzasadniając to występowaniem w pododdziale zwartym. Powoduje to, że trudno jest ustalić tożsamość policjantów, którzy dopuszczają się naruszeń prawa podczas służby. Projekt zakłada, że każdy policjant, poruszając się w mundurze, będzie musiał nosić znak identyfikacji imiennej bez wyjątków.

Przedstawiciel wnioskodawców: Wiesław Szczepański (Nowa Lewica)

Czytaj projekt tu!

6. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Projekt przewiduje upoważnienie dla ministra właściwego do spraw zdrowia do nałożenia w drodze rozporządzenia obowiązku zakrywania w miejscach publicznych ust i nosa za pomocą maski, maseczki lub kasku ochronnego. Projekt zmierza do usunięcia wątpliwości prawnych co do możliwości nakładania takiego obowiązku na podstawie dotychczasowych przepisów, a w konsekwencji – do wzmocnienia ochrony społeczeństwa przed skutkami epidemii.

Przedstawiciel wnioskodawców: Zdzisław Wolski (Nowa Lewica)

Czytaj projekt tu!

7. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

W przestrzeni publicznej coraz częściej pojawiają się teorie i działania, które zaprzeczają istnieniu pandemii koronawirusa. Środowiska szerzące takie teorie zachęcają lub podżegają do nie wdrażania lub nie stosowania procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi. Projekt przewiduje odpowiedzialność karną za publiczne zaprzeczanie w stanie epidemii wynikającego z niej zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz za zachęcanie do niestosowania się do procedur, które chronią przed zakażeniem.

Przedstawiciel wnioskodawców: Krzysztof Śmiszek (Wiosna)

Czytaj projekt tu!

8. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny

Obecnie przerwanie ciąży za zgodą kobiety, udzielanie kobiecie pomocy w przerwaniu ciąży lub nakłanianie jej do tego stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności. Projekt przewiduje, że przestępstwem nie byłoby przerwanie ciąży za zgodą kobiety do 12 tygodnia oraz gdy płód jest obciążony ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem. Dodatkowo, zgodnie z projektem, nie byłoby również karalne udzielanie pomocy kobiecie w przerwaniu ciąży. Projekt ustawy łagodzi skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dopuszczalności aborcji i dotychczasowych przepisów antyaborcyjnych.

Przedstawiciel wnioskodawców: Magdalena Biejat (Razem)

Czytaj projekt tu!

9. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Obecnie skargi na działalność organów Policji rozpatrywane są w większości przez jej organy wewnętrzne. Oznacza to, że postępowania w sprawie rozpatrzenia tych skarg prowadzą funkcjonariusze i pracownicy Policji. Projekt przewiduje utworzenie Biura Monitorowania Policji jako niezależnej jednostki organizacyjnej podporządkowanej Sejmowi powołanej do m.in. rozpatrywania skarg na działalność Policji, jej organów, jednostek organizacyjnych i funkcjonariuszy, a także prowadzenia ich kontroli. Szef Biura zostanie wyposażony w szeroki wachlarz instrumentów prawnych, porównywalny do tych, którymi dysponuje Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka, poszerzony jednak o rozwiązania uwzgledniające specyfikę działalności Policji. Szef Biura będzie powoływany na czteroletnią, nieodnawialną kadencję przez Sejm za zgodą Senatu spośród co najmniej dwóch kandydatów wyłonionych przez właściwą komisję sejmową. Szef Biura Monitorowania Policji będzie cieszył się gwarancjami niezależności, w tym immunitetem i zakazem odwołania poza przypadkami wskazanymi w ustawie.

Przedstawiciel wnioskodawców: Wiesław Szczepański (Nowa Lewica)

Czytaj projekt tu!

10. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Projekt przewiduje, że w czasie zwolnienia lekarskiego z powodu choroby zakaźnej, izolacji i kwarantanny pracownikom i innym ubezpieczonym przysługiwać będzie wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy w wysokości 100% wynagrodzenia, a nie 80% jak dotychczas. Złagodzi to skutki finansowe chorób zakaźnych, które ponoszą gospodarstwa domowe.

Przedstawiciel wnioskodawców: Arkadiusz Iwaniak (Nowa Lewica)

Czytaj projekt tu!

11. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Obecnie zasiłek pogrzebowy wynosi 4000 złotych. Nie pozwala to na pokrycie przeciętnych kosztów pogrzebu. Projekt przewiduje podwyższenie tego świadczenia do 7000 złotych, a także daje podstawę do jego podwyższenia w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Projekt gwarantuje również, że wysokość zasiłku pogrzebowego będzie waloryzowana corocznie na takich samych zasadach jak emerytury i renty.

Przedstawiciel wnioskodawców: Arkadiusz Iwaniak (Nowa Lewica)

Czytaj projekt tu!

12. Poselski projekt ustawy o podatku od niektórych usług cyfrowych i Funduszu Technologii Cyfrowych

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie podatku od niektórych usług cyfrowych. Podatek ten byłby płacony od prowadzenia kampanii z wykorzystaniem reklam profilowanych, umożliwiania wykorzystywania wielostronnego interfejsu cyfrowego oraz przekazywania zgromadzonych danych o użytkownikach wygenerowanych w wyniku aktywności użytkowników na interfejsach cyfrowych. Podatek ten będą płacić przedsiębiorstwa sektora cyfrowego o znaczącej obecności cyfrowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt ten umożliwia ograniczenie strat, jakie ponosi budżet państwa w wyniku unikania opodatkowania przez międzynarodowe koncerny, które świadczą usługi cyfrowe.

Przedstawiciel wnioskodawców: Adrian Zandberg (Razem)

Czytaj projekt tu!

13. Poselski projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 50. rocznicy śmierci Władysława Szafera

Projekt uchwały zmierza do oddania czci pamięci i dziełu Władysława Szafera, wybitnego polskiego botanika i działacza na rzecz ochrony przyrody. Opublikował on około 700 prac naukowych i popularnonaukowych, w tym – kanoniczne pozycje „Rośliny polskie” czy „Szata roślinna Polski”.

Przedstawiciel wnioskodawców: Daria Gosek-Popiołek (Razem)

Czytaj projekt tu!

14. Poselski projekt uchwały w sprawie zobowiązania Prezesa Rady Ministrów do przyjęcia propozycji długofalowego budżetu Unii Europejskiej

W projekcie uchwały Sejm zobowiązuje Prezesa Rady Ministrów do przyjęcia uzgodnionego w lipcu 2020 r. Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności i całego planu „Next Generation EU” oraz wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027.

Przedstawiciel wnioskodawców: Krzysztof Gawkowski (Wiosna)

Czytaj projekt tu!

15. Poselski projekt ustawy o zasadach wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Projekt ustawy określa zasady wykonywania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ustawa przewiduje tryb stosowania w tym celu środków generalnych i indywidualnych. Środki generalne to zmiany przepisów prawa, praktyki administracyjnej i sądowej oraz przeprowadzenie szkoleń. Kluczową rolę w stosowaniu środków generalnych projekt przypisuje Radzie Ministrów oraz właściwej komisji sejmowej. Środki indywidualne to odszkodowanie i zadośćuczynienie. Zgodnie z projektem będą one podlegać wypłacie po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania orzeczenia. Projekt określa też zasady udostępniania orzeczeń Trybunału w języku polskim.

Przedstawiciel wnioskodawców: Krzysztof Śmiszek (Wiosna)

Czytaj projekt tu!

16. Poselski projekt ustawy o uregulowaniu roszczeń reprywatyzacyjnych

Projekt zmierza do uregulowania stanu prawnego nieruchomości, które w latach 1944-1962 zostały znacjonalizowane lub w inny sposób przejęte na rzecz Skarbu Państwa lub innych osób prawnych prawa publicznego, w tym jednostek samorządu terytorialnego, z rażącym naruszeniem prawa lub bez podstawy prawnej. Projekt określa zasady i tryb wypłaty osobom fizycznym, które były właścicielami lub współwłaścicielami tych nieruchomości, stosownych rekompensat. Projekt zmierza do zakończenia procesu reprywatyzacji w Polsce.

Przedstawiciel wnioskodawców: Magdalena Biejat (Razem)

Czytaj projekt tu!

17. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw

Projekt przewiduje, że rozwód w niektórych sprawach nie będzie orzekany przez sąd, ale przez kierownika urzędu stanu cywilnego. Jest to rozwiązanie znane w kilku krajach europejskich. Zgodnie z projektem, sprawy o rozwód, w których oboje małżonkowie chcą jego orzeczenia i nie mają wspólnych małoletnich dzieci albo zgodnie ustalą sposób korzystania z władzy rodzicielskiej, będą rozstrzygane w drodze decyzji administracyjnej przez kierownika urzędu stanu cywilnego. Sprawy rozwodowe będą również wolne od opłat. Dzięki temu orzeczenie rozwodu będzie następowało szybciej niż dotychczas, a sądy będą mogły zająć się innymi sprawami.

Przedstawiciel wnioskodawców: Marek Dyduch (Nowa Lewica)

Czytaj projekt tu!

18. Poselski projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt przewiduje, że funkcję przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych rotacyjnie będą pełnić kolejno wszyscy członkowie tej komisji.

Przedstawiciel wnioskodawców: Maciej Gdula (Wiosna)

Czytaj projekt tu!

19. Poselski projekt ustawy o spółdzielniach uczniowskich

Spółdzielnie uczniowskie popularyzują w środowiskach młodzieżowych ideę i wiedzę o spółdzielczości. Mają na celu kształtowanie umiejętności życia i działania w zbiorowości społecznej oraz rozwijanie u uczniów cech zaradności i przedsiębiorczości. Dotychczas brakowało jednak stosownych regulacji prawnych dotyczących działania tych spółdzielni. Zgodnie z projektem członkami spółdzielni uczniowskiej mogą być uczniowie szkoły lub wychowankowie placówki, w której spółdzielnia została założona. Dyrektor szkoły lub placówki wyznacza spośród nauczycieli opiekuna spółdzielni uczniowskiej, który sprawuje nad nią nadzór. Rada szkoły (placówki) może uchylić uchwałę każdego organu spółdzielni uczniowskiej. W świetle projektu spółdzielnie uczniowskie mogą prowadzić zróżnicowaną działalność, w tym świadczyć usługi na rzecz szkoły, organizować imprezy kulturalne, turystyczne i sportowe czy prowadzić sklepik szkolny.

Przedstawiciel wnioskodawców: Wiesław Szczepański (Nowa Lewica)

Czytaj projekt tu!

20. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo przewozowe

Projekt przewiduje, że na pasażera komunikacji zbiorowej, który nie zakrywa ust i nosa, mimo takiego obowiązku, będzie mogła zostać nałożona opłata dodatkowa, a pasażer ten będzie mógł zostać usunięty z pojazdu przez przewoźnika.

Przedstawiciel wnioskodawców: Paulina Matysiak (Razem)

Czytaj projekt tu!

Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!
W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych, wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Nową Lewicę przekazanych przeze mnie danych osobowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Nowej Lewicy w celach administracyjnych na użytek newslettera, w szczególności wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną newslettera oraz informacji o przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych przez Nową Lewicę, a także informacji o bieżących wydarzeniach politycznych. Czytaj dalej...
Polityka prywatności | Polityka cookies © 2021 Nowa Lewica. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Rozumiem